Un abocador sempre serà un reactor químic i sempre serà un terreny hipotecat per al seu futur

A la Unió Europea els abocadors són considerats com la darrera opció en la gestió de residus pels impactes ambientals que provoquen, no únicament als espais on es localitzen i a la seva immediata perifèria, sinó molt més enllà. Malgrat això, a Catalunya i a Espanya els “abocadors controlats” constitueixen el sistema de gestió i tractament de residus urbans més generalitzat.

Un abocador, per moltes capes d’impermeabilització que tingui i per molt ben embalats que estiguin els residus, sempre té el risc de produir, a curt i mig termini, gasos contaminants i que afecten el canvi climàtic i lixiviats que contaminen el sòl i els aqüífers, a part de les pudors, sorolls i pol·lució ambiental producte de l’augment del trànsit de vehicles pesants de transport i de la manipulació de les bales. Una vegada tancat l’abocador i “restaurada” la superfície, l’activitat química sota terra pot durar centenars d’anys. I és que un abocador sempre tindrà un impacte al medi i a la salut de les persones de la zona! El seu impacte no hi entén de fronteres entre municipis.

El Consorci de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Agència de Residus de Catalunya tenen cada vegada més dificultats per trobar abocadors on dipositar els residus provinents dels ecoparcs.

L’any 2007 membres de la plataforma Vallès Net van demostrar amb un vídeo l’enganyifa de les bales de residus provinents dels ecoparcs.

Com es pot veure al vídeo, a l’ecoparc els residus no s’inertitzen atès que ja abans de sortir de l’ecoparc, les bales contenen una fracció molt important de matèria orgànica que, amb el temps, genera lixiviats (líquids contaminants producte de la descomposició de les deixalles), contaminant el subsòl i aigües subterrànies.

Informa’t, no deixis que t’enganyin!

El discurs oficial és que els abocadors de nova generació estan tan ben fets que poden situar-se sense cap tipus de problema al costat d'escoles, hospitals i habitatges. Això no és veritat, tal com s'explica en aquest vídeo.
Òscar Pérez, de CEPA, ens explica la política de gestió de residus a Catalunya i la problemàtica dels abocadors (Bellaterra, 1 de març)


Una altra política de residus és possible

Estratègia catalana residu zero

Podeu trobar més informació aquí